Vragen, geschillen & klachten

Vragen
Voor vragen over onze dienstverlening, onze trainingen of voor vragen van administratieve aard, neemt u contact op met Mincka van Houten of Johan de Jong op telefoonnummer 0575 – 46 99 71. U kunt ook een e-mail sturen. Alle vragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord.

Als u vragen heeft die een langere verwerkingstijd vragen, krijgt u binnen twee werkdagen een bericht van ontvangst met daarin een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Klachten
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.  Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 10 van de Algemene voorwaarden consumenten of artikel 15 van de Algemene voorwaarden dienstverlening van de Academie voor Systemisch Werk. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Indien u een klacht bij ons deponeert, krijgt u binnen twee werkdagen een bericht van ontvangst met daarin een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Een inhoudelijke reactie volgt binnen 4 weken. Klachten worden maximaal twee jaar bewaard, waarna de gegevens vernietigd worden.

Geschillen
In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of daaruit voortbouwende overeenkomsten zullen partijen proberen eerst in onderling overleg tot een vergelijk te komen. Als dit niet mogelijk is dan leggen partijen hun geschil voor bij een onafhankelijke derde: een onafhankelijke beroepsinstantie. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. In laatste instantie blijft een rechtsgang altijd openstaan voor betrokken partijen.

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Onafhankelijke beroepsinstantie
Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht of geschil, bieden wij u een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde:

Johan de Jong, Anouk Bloemers en Sandra Adank zijn deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. De Ethische Commissie zorgt ervoor dat de Ethische Code up-to-date blijft, dat de klachtenprocedure goed functioneert en dat er een effectief functionerende onafhankelijke klachtencommissie is. Hier kunt u terecht als u een geschil heeft met Johan, Anouk of Sandra. Meer informatie vindt u hier.

Mincka van Houten en Roos Braakhuis zijn als geregistreerd GZ-psycholoog lid van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode. De basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Met een eigen beroepscode toetst het NIP het beroepsmatig handelen van haar leden. Het toezicht op de naleving daarvan berust bij twee onafhankelijke Tuchtcolleges. Wanneer dient u wel of niet een klacht in? Welke uitspraken en maatregelen zijn er? Bekijk de uitspraken en klachtprocedure onder Tuchtrecht en klachten.

Tinka Verhulst staat ingeschreven bij de LVSC, beroeps vereniging en beroepsregister voor Coach, Supervisor en organisatiebegeleider. De klachtencommissie onderkent twee commissies; een Commissie voor Toetsing & Bemiddeling (CvTB) en het College van Tuchtzaken (CvT). Voor meer informatie, klik hier.

Daarnaast zijn Mincka en Johan ook aangesloten bij het NOBCO en onderschrijven zij de Internationale Ethische Code voor coaches. Ook het NOBCO heeft een eigen geregistreerde klachtencommissie.